Andi Sabadell- Associació síndrome de Down i Discapacitat Intel·lectual
Singulars, com tothom
Vols col·laborar >
Fes-te voluntari >
Andi Sabadell- Associació síndrome de Down i Discapacitat Intel·lectual


Andi

Transparència


La transparència i la rendició de comptes són dos aspectes claus per mantenir la confiança i la credibilitat de la societat en les associacions sense ànim de lucre com la nostra.

Rendir comptes és una exigència ètica. tenim la responsabilitat de demostrar que els nostres comptes són clars, que treballem amb eficàcia i eficiència i que les nostres actuacions estan dirigides segons la nostra missió, a aconseguir el màxim impacte perquè totes les persones puguin exercir plenament els seus drets fonamentals i gaudir d'una vida digna.

Tenint en compte que un dels nostres valors és la coherència, des d’Andi hem de ser transparents respecte a les nostres polítiques, les nostres actuacions i els nostres pressupostos.

Actualment, Andi se sotmet a una sèrie d'instruments (eines/canals) de control i rendició de comptes:

La nostra pàgina web és el principal vehicle de comunicació externa per mitjà del qual bona part dels nostres grups d'interès tenen accés a la documentació i informació més rellevant respecte a la nostra activitat.

Anualment publiquem una memòria social d'activitats que recull els principals resultats de les nostres actuacions i l'informe econòmic dels nostres comptes anuals.

Realitzem actes de rendició de comptes per als nostres socis i col·laboradors, com l’assemblea anual ordinària, per tal de fer un balanç del exercici tancat i apropar l'organització a totes les persones interessades.

Com receptors de fons públics, estem subjectes a la Llei de subvencions i al control de les administracions públiques nacionals i internacionals que concedeixen ajudes i, si escau, al control de la Intervenció General de l'Estat.

Treballem fermament per assegurar el bon funcionament organitzatiu, és a dir dur a terme un adequat control de gestió en tota la institució, i per disposar d'informació adequada, fiable, contrastada, sistematitzada i actualitzada que reflecteixi el resultat de les nostres actuacions.Així mateix, en tots els nostres mecanismes de transparència i rendició de comptes apliquem els següents criteris.

Totes i cadascuna de les persones involucrades en els processos de rendició de comptes i transparència han d'assumir la responsabilitat que els correspon.

Es proporcionarà a cada un dels grups d'interès la informació més adequada a les seves interessos, pel que fa a continguts, formats, canals i idiomes.

Hem de considerar el factor cost en la definició dels instruments, periodicitat i el canal utilitzat per explicar de forma clara i regular què fem, com i per què i els costos que això comporta.

Els nostres serveis i les nostres actuacions han de poder explicar-se d'una forma clara i comprensible.

La transparència i la rendició de comptes han d'estar orientades a informar sobre les nostres actuacions, decisions, compromisos, resultats i impactes. Es basarà en informacions i dades que permetin entendre el nostre comportament en un determinat període de temps, especialment el relacionat amb l'eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius establerts.

Ens comprometem amb els nostres col·laboradors, i amb les persones amb qui i per als que treballem, a aplicar criteris de transparència i bon govern i a rendir-los comptes amb informació rellevant, coherent i consistent respecte a la nostra gestió, decisions, actuacions, resultats i impactes obtinguts.
Tens alguna queixa o denúncia?   Comunica-nos-la a través del CANAL DE DENÚNCIES D’ANDI SABADELL