Andi Sabadell- Associació síndrome de Down i Discapacitat Intel·lectual
Singulars, com tothom
Vols col·laborar >
Fes-te voluntari >
Andi Sabadell- Associació síndrome de Down i Discapacitat Intel·lectual

Política de Privacitat


Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El responsable és Associació Andi Down Sabadell (d’ara endavant "ANDI") al carrer República 35-39. 08202 de Sabadell.

Qui és la persona Delegada de Protecció de Dades? Què fa?

La persona Delegada de la Protecció de Dades és el responsable de vetllar amb diligència pel compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal; pots contactar-hi a l’adreça postal d’ANDI o bé a l’adreça electrònica Info@andisabadell.org o bé al 937250799.

Per què disposem de les teves dades de caràcter personal?

Hem obtingut les teves dades de caràcter personal a través de les relacions prèvies que has mantingut amb ANDI o per les relacions que tens ara amb l’entitat: pot ser que en siguis sòcia o soci, col·laborador, participant de les nostres activitats o projecte o bé que ens sol·licitessis informació promocional sobre les activitats, iniciatives i campanyes d’ANDI

Quines dades personals tractem?

ANDI només tracta les teves dades de caràcter personal si ets major d'edat, en cas de ser menor d'edat o incapacitat, necessitem l'autorització del pare, mare o representant legal. Les dades que tractem per a les finalitats legítimes, que posteriorment t’expliquem, són: Dades necessàries per tal de mantenir els contacte amb tu:

Nom Cognoms, DNI, Edat, Sexe, Correu electrònic, Telèfon, Adreça postal
Quota de soci/a/, Aportació econòmica...
Dades personals, que si n’ets usuari, tenen un tractament d’especial protecció: targeta sanitària, grau de discapacitat, informes i altres dades sensibles, en funció de cada persona.

De la mateixa manera tractarem les dades addicionals que voluntàriament ens facilitis en el futur, incloses aquelles que ens aportis a través de les xarxes socials o alguna altra aplicació. La privacitat de les dades que has posat a internet depèn de la teva pròpia configuració de privacitat, de l’ús de les xarxes socials i de les mateixes polítiques de privacitat de cada xarxa social o de cada aplicació; per aquesta raó et recomanem que llegeixis les condicions i termes de servei de les xarxes abans de facilitar-nos les dades.

Amb quin objectiu tractem les teves dades personals?

ANDI vol tenir contacte amb tu per informar-te, transmetre el nostre compromís social amb les persones amb discapacitat i la transformació social, també t’informem dels diferents serveis i accions que posem a la teva disposició, al mateix temps que volem ser actius amb la comunicació i la transparència. Per donar suport a la nostra missió, duem a terme diferents serveis i accions que impliquen el tractament de dades de les nostres sòcies, famílies, usuaris/es, simpatitzants i voluntàries:

-Enviar informació sobre ANDI via butlletí electrònic, telèfon, correu postal o electrònic, fins i tot quan la nostra relació hagi acabat, excepte que es manifesti el contrari de manera explícita.

- Convidar a actes o esdeveniments organitzats per ANDI.
- Informar dels nostres projectes, activitats i serveis.
- Realitzar enquestes de satisfacció.
- Portar a terme activitats bàsiques d’elaboració de perfils, fonamentats en la informació

que ens has proporcionat directament i destinades a assegurar l’adequada gestió de les anteriors activitats.

A més tractem les teves dades per a l’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions promocionals d’activitats i iniciatives similars a aquelles en que has participat anteriorment.

Si t’oposes a rebre aquests tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, pots enviar un correu electrònic a l’adreça del responsable de Protecció de Dades (info@andisabadell.org) o bé dirigir-li una sol·licitud a la nostra adreça postal.

Per què tractem les teves dades personals?

El tractament de les teves dades personals referents al manteniment de la teva relació ANDI com associat/da, col·laborador o activista, està legitimat perquè es deriva de les obligacions contractuals de l’esmentada relació.

El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives d’ANDI similars a les que ja has participat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

Per què podem facilitar les teves dades a terceres persones? Les teves dades bàsiques podran ser cedides als següents destinataris, amb els motius que es consignen: - Administracions Públiques: pel compliment de les obligacions legals a que ANDI està subjecta per la seva activitat. - Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries pel compliment de les obligacions derivades de les campanyes, iniciatives i activitats en que tu voluntàriament participes.

- Proveïdors que ANDI els hagi contractat, que precisin accedir a les dades per la prestació de serveis i amb qui ANDI té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals exigits per la normativa de protecció de la privacitat. - Si en el futur ANDI volgués realitzar altres cessions de dades personals, te n’informaria oportunament i es demanaria el teu consentiment.

Quins són els teus drets?

Pots exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les adreces indicades. Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació, pots adreçar-te a la nostra Delegada Protecció de Dades (a través de les adreces postal o electrònica indicades) o la Agencia Española de Protección de Datos.

Tens alguna queixa o denúncia?   Comunica-nos-la a través del CANAL DE DENÚNCIES D’ANDI SABADELL